شرکت کیمیانوآورآزما با توجه به مذاکرات و گفتگوهای انجام شده با شرکت مرک آلمان از ابتدای سال 96 بعنوان نماینده و توزیع کننده محصولات این شرکت در ایران انتخاب گردید و پیرو این موضوع نامه نمایندگی شرکت مرک توسط این شرکت دریافت گردید.لذا مشتریان محترم جهت اطمینان از این امر و دریافت کپی این نامه می توانند درخواست خود را بصورت رسمی ارسال نمایند تا کپی این نامه در اختیار آنها قرار گیرد.