کیت فتومتری کینوکم Kinochem

واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا نوآور آزما به پشتوانه متخصصین مجرب و امکانات آزمایشگاهی مناسب و کامل خود و در جهت داخلی سازی و سهولت دسترسی و قیمت مناسب کیتهای یاد شده اقدام به تولید کیت کلرآزاد ، کلر کل ، سولفات ، فسفات ، COD معادل کیتهای فتومتری شرکت HACH   آمریکا با مشخصات فنی زیر نموده است . لازم به ذکر است کیتهای مذکور بدون هیچ تنظیماتی در اسپکتروفتومترها  و با همان روش کیتهای معادل HACH مندرج در جدول زیر بکار میروند.

 

Kinochem Item No.

Description

Number of Test

Item No. of HACH

Measuring Range

Method

399001

Free Chlorine Test

100

1407769

0 – 3.5 mg/l

Visual

399002

Free Chlorine Test

100

2105569

0.02 – 2 mg/l

Photometric

399004

Total Chlorine Test

100

2105669

0.02 – 2 mg/l

Photometric

399007

Sulfate Test

100

2106769

2 – 70 mg/l

Photometric

399009

Phosphate Test

100

2106069

0.02 – 2.5 mg/l

Photometric

399024

COD

25

2125951

20 – 1500 mg/l

Photometric

 

کیتهای ذکر شده در جدول بالا همگی از باکیفیتترین مواد اولیه و در شرایط استاندارد تولید شده و هر بچ از تولید نیز در آزمایشگاه شرکت مطابق با نیازمندیهای مدنظر و طی مقایسه با نمونه استاندارد قتبل ردیابی به استاندارد اولیه NIST تهیه  کنترل می گردنند.

 

لازم به ذکر است کیت کلر درحضور کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه تامین تصقیه آب و فاضلاب تهران بر طبق استانداردهای ذکر شده و همچنین تست مقایسه ای با کیت HACH کنترل شده و نتایج حاکی از تطابق با نمونه استادارد و قابل مقایسه با نمونه کیت تولید شرکت HACH  بوده است. در همین راستا هم اکنون آبرسانیها مناطق مختلف تهران در حجم وسیع از کیتهای کلر تولید شرکت کیمیا نوآور با برند Kinochem استفاده می نمایند.

این شرکت هم اکنون آماده است تا در قالب مشاوره فنی و تامین کیتهای فوق با مشتریهای محترم همکاری نماید.

 

 

بسته بندی 100 عددی کیت فسفات

 

کیت COD