کیتهای جدید کینوکم معادلHACH

در راستای تکمیل کیتهای پر مصرف فتومتری معادل HACH کینوکم ، کیتهای آهن ، COD 20 -1500 mg/l وCOD 3 – 150 mg/l به سبد محصولات تولیدی شرکت کیمیا نوآور آزما با برند کینوکم KinoChem به شرح ذیل اضافه گردید. لازم به ذکر است کیتهای یاد شده مشابه کیتهای HACH مندرج در جدول ذیل بوده و بدون نیاز به هیچگونه تنظیمات اضافی با اسپکتروفتومترها و فتومترهای HACHقابل استفاده خواهد بود.

 

 

 

Kinochem Item No.

Description

Number of Test

Item No. of HACH

Measuring Range

Method

محصول جدید

399001

Free Chlorine Test

100

1407799

0 – 3.5 mg/l

Visual

 

399002

Free Chlorine Test

100

2105569

0.02 – 2 mg/l

Photometric

 

399004

Total Chlorine Test

100

2105669

0.02 – 2 mg/l

Photometric

 

399007

Sulfate Test

100

2106769

2 – 70 mg/l

Photometric

 

399009

Phosphate Test

100

2106069

0.02 – 2.5 mg/l

Photometric

 

399024

COD

25

2125951

20 – 1500 mg/l

Photometric

 

399021

COD

25

2125851

3 – 150 mg/l

Photometric

جدید

399027

COD

25

2415951

200 – 15000 mg/l

Photometric

جدید

399035

Iron Test

100

2105769

0.02 – 3 mg/l

Photometric

جدید