مقاله ها

 

فروش تیترازول های سیگما آلدریچ Sigmaaldrich

شرکت کیمیا نوآور آزما بدلیل حضور پررنگتر در بازار تیترازول های آزمایشگاهی اخیرا برخی تیترازول های شرکت سیگما آلدریچ را وارد نموده و در این راستا در خدمت مشتریان محترم می باشد. لیست تیترازول های سیگماآلدریچ  موجود با کدمشابه تیترازول های مرک آلمان بشرح ذیل می باشد:  

1-کد سیگما آلدریچ 38057 مشابه کد 109992 مرک
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate for 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry

2-کد سیگما آلدریچ 38210 مشابه کد 109959 مرک
Sodium hydroxide
concentrate for 1 L standard solution, 0.1 M NaOH (0.1 N)

3-کد سیگما آلدریچ 38280 مشابه کد 109973 مرک
Hydrochloric acid concentrate for 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N)

4-کد سیگما آلدریچ 38281 مشابه کد 109970مرک
Hydrochloric acid concentrate for 2L standard solution, 1 M HCl (1N)

5-کد سیگما آلدریچ 38285مشابه کد 109971مرک
Hydrochloric acid concentrate for 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N)

6-کد سیگما آلدریچ 38294 مشابه کد 109981مرک
Sulfuric acid concentrate for 1 L standard solution, 0.5 M H2SO4 (1.0 N)

7-کد سیگما آلدریچ 38743 مشابه کد 109884مرک
Buffer concentrate pH 4.00

8-کد سیگما آلدریچ 38746 مشابه کد 109887مرک
Buffer concentrate pH 7.00 for 500 ml buffer solution, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate

9-کد سیگما آلدریچ 38748مشابه کد 109889مرک
Buffer concentrate pH 9.00 for 500 ml buffer solution, sodium tetraborate / hydrochloric acid

10-کد سیگما آلدریچ 38749مشابه کد 109890مرک
Buffer concentrate pH 10.00 for 500 ml buffer solution, sodium tetraborate / sodium hydroxide solution